Shrimukham
(If you can't view this page in Tamil, Please download Murasu Anjal and Install)

Þ´° ×ã×ÆÖ ¡â þÝ×¹°ò ±Ï¿º±ÇÖ ýÏÁ­ ÷´ÆºÀ ÷þÀ°îË Øã¶íÅ ý÷¹°î þºÒ Ïö«ø×ÁÇò ±ÏþØÓÖ óÑþ«´°Ì« ±Ï¿º¬ã ¶éþ×íê¥ ÜÛÑ¿ ºÍþÆÑ òºÑè Ï µíº¬ ÀòéÅ À´³ °À³ ÍÆ ÃÆíÆ þÀí¯¨èãîÑ. ´ ±ÏþØÓòºÖ òî̳ º±ÉÅ, Ì´°ÉÅ ÁÚÅ ºÌª¥íÍÆî×Ë µÅ Àî±í Á Àâ¢Æ´ °Ïòéî. Ï Ò ÒªÅ ÐºËäò ° ¯¨°ò ¿º¬ ¥Êêòê ï³ ¶éþ×ìÅ. îþ×, ¢ÍÆ º¬ °îź¥´þ°ÏÅ, µòÀîÅ º¥´þ°ÏÅ ÀîÃ×¹³ ±ÌØÆ ÷ùÆŠ˳ ¯«î³ òîϪ Ò µÒòè ÆÚÅ ºíê¥þ׮Šòº³ À³ µíÏ´³. ÜÚ°Ø ½Í¹±¨Å Æ×ÑÅ À³ Àã÷îãÉÅ °ÍØ´³ èòþéÅ.

(ýÓÆò×îÀÀÒ ÌÀñó óÆÑø×Á)

    Home    An Invitation   Response Form